Kontrol af vandmålere 


Børkop Vandværk er som alle andre forsyningsselskaber underlagt Sikkerhedsstyrelsens
"Bekendtgørelse nr. 582 af 28/06/2018: Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme", og den dertil hørende måletekniske vejledning.

Bekendtgørelsen beskriver, at vandforsyningen skal etablere et kontrolsystem til overvågning af samtlige målers nøjagtighed.

Instrumentejeren skal i henhold til § 11, stk. 1 i bekendtgørelsen etablere en egenkontrol, der giver tilstrækkelig sikkerhed for, at vandmålere i brug overholder brugstolerancen.

Vejledning nr. 9465 af 20/06/2018: "Vejledning om instrumentejerens egenkontrol af vand-, el- og varmemålere i brug omfattet af bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af forbrug af vand, gas, el eller varme" beskriver, hvordan vandværket skal foretage egenkontrol af målerparken.

Eksempler på egenkontrol:

Det følger af bekendtgørelsens § 11, stk. 1, at instrumentejeren skal etablere passende egenkontrol for vandmålere i brug.

Herunder ses vejledende eksempler på, hvad egenkontrollen kan baseres på samt vejledende kontrolintervaller.

 

Egenkontrol
Vejledende intervaller
Statistisk stikprøvekontrol
Partier af ensartede vandmålere bør som udgangspunkt stikprøvekontrolleres første gang efter 9 år.
Intervallet er vejledende og afhænger af de måletekniske forhold ved måleren og installationen samt erfaringsgrundlaget, hvorfor der skal tages højde herfor i fastsættelse af intervallet.
Den efterfølgende kontrol af partiet fastlægges ud fra resultatet af den første stikprøvekontrol.
Periodisk udskiftning
Udskiftning af alle vandmålere i et parti bør som udgangspunkt ske efter 9 år.
Intervallet er vejledende og afhænger af de måletekniske forhold ved måleren og installationen samt erfaringsgrundlaget, hvorfor der skal tages højde herfor i fastsættelse af intervallet.
Periodisk udskiftning suppleret med statistisk stikprøvekontrol
Hvis nedtagne vandmålere stikprøvekontrolleres, kan perioden indtil næste udskiftning varieres afhængigt af resultatet.
Permanent driftsovervågning
Ved anvendelse af hoved- og kontrolmåler bør hoved- eller kontrolmåleren som udgangspunkt nedtages til kontrol efter 12 år.

Børkop Vandværk har valgt "Periodisk udskiftning suppleret med statisk stikprøvekontrol".

I henhold til bekendtgørelsens § 11, stk. 7, skal egenkontrollen kunne dokumenteres over for forbrugere og Sikkerhedsstyrelsen.

Resultatet fra stikprøven bruges således til at afgøre, hvornår de enkelte partier skal skiftes. Resultatet fra stikprøven bliver ikke brugt til regulering af den enkelte forbrugers regning.

Tvist
Opstår der uenighed mellem vandforsyningen og forbrugeren om, hvorvidt vandmåleren viser rigtigt, så beskriver vandforsyningens Regulativ § 9.15, hvorledes uenigheden skal afgøres. Forbrugeren kan ved henvendelse til vandforsyningen kræve at få måleren afprøvet. Vandmålere regnes for at vise rigtigt, når dens visning ved 1/2 og 1/4 belastning ikke afviger mere end +-4% fra den virkelige gennemløbsmængde, og omkostningerne til udskiftning og afprøvning af måleren afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen.
Hvis fejlen er større end +-4% afholdes omkostningerne af vandforsyningen, og der foretages skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted.

Kontroller din egen vandmåler
For at sikre opdagelse af utætheder i installationer eller et andet uhensigtsmæssigt forbrug af vand bør vandmåleren kontrolleres og aflæses regelmæssigt. Når der er lukket for vandet til alle installationer, kontrolleres måleren. Måleren skal da stå helt stille. Bevæger pilene sig betyder det, at der stadig løber vand gennem måleren. Kontakt da din vvs-installatør! Er du i tvivl, er du meget velkommen til at kontakte vandforsyningen, se under Kontakt.
Det gennemsnitlige normale forbrug for 1 person er ca. 45 m3 årligt.