Sidste nyt

30.11.20: Omlægning af forsyningsledning langs Vognsvadvej 20-26 er nu opstartet.

27.11.20: Stophanerenovering i Overbyparken 1-5 & 2-30 er nu afsluttet.

23.11.20: Oplægning af nye vandanalyser, se under fanen "Vandkvalitet->Vandanalyser.

20.11.20: Børkop Vandværk er nu ude af den økonomiske regulering pr. 01.01.2022, se meddelsen her.

19.11.20: Opstart af stophanerenovering i Overbyparken 1-3 & 2-30.

18.11.20: Montering af 3-vejs ventil i Overgaden.

18.11.20: Udtaget vandprøver fra afgang vandværk samt i Enggade 8.

13.11.20: Kontrolaflæsning af forbrugernes vandmålere. 5 stk. med lækager, som forbrugerne ikke havde opdaget. SÅ igen: HUSK at aflæse din vandmåler regelmæssigt. Dette kan medvirke til at undgå store regninger. 1 m3 vand koster alt inkl. 55 kr.

09.11.20: Indsendelse af ansøgning om udtrædelse af den økonomiske regulering samt skattepligteen.

26.10.20: 2. ekstraordinær generalforsamling om udtræden af den økonomiske regulereing og skattepligt afholdt med 8 stemmeberettigede andelshavere samt 5 stk. fuldmagter. Samtlige stemmer var for udtræden af den økonomiske regulering samt skattepligten.

Vandværket fremsender nu ansøgning til Forsyningssekretariatet med den krævede dokumentation om udtræden af den økonomiske regulering.

16.10.20: Vandværket har modtaget afgørelse om vandværkets økonomiske rammer for år 2021 og 2022 med tilhørende bilag A.

16.10.20: Stophanerenoveringen i Overgaden 1-37 er nu afsluttet.

06.10.20: Indkaldelse til 2. ekstraordinær generalforsamling lagt på forsiden af hjemmesiden.

05.10.20: 1. ekstraordinær generalforsamling om udtræden af den økonomiske regulereing og skattepligt afholdt med 29 stemmeberettigede andelshavere. 28 stemte for pkt. 3 i dagsorden og 1 undlod at stemme. Der skal således afholdes en 2. ekstraordinær generalforsamling inden, vandværket kan søge om at udtræde af den økonomiske regulering og skattepligten. 

18.09.20: Opstart af stophanerenovering i Overgaden 1-37.

16.09.20: Omdeling af det skriftligt materiale er afsluttet. Samtlige forbrugere med tinglyst adkomst i forsyningsområdet har fået leveret en A4-kuvert i postkassen.

15.09.20: Påbegyndt omdeling af skriftligt materiale, som skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling.

15.09.20: Indkaldelse til 1. ekstraordinær generalforsamling om udtræden af dele af vandsektorloven, se indkaldelsen på forsiden.

12.09.20: Brud på fittings i målerbrønd til Overbyparken 8A-28B. Ny målerbrønd monteret.

08.09.20: Der er foretaget vandprøver i Borggårdsparken 40 - samtlige parametre er fine og overholder gældende lovivning, se under fanen Vandanalyser.

15.08.20: Stort ledningsbrud i Amaliegade ud for nr. 46. 122m ny forsyningsledning anlagt i fortov.

27.07.20: Kontrolaflæsning af vandmålerene ude ved forbrugerne viste igen, at ikke alle aflæser deres vandmåler med jævne mellemrum. 4 forbrugere fik sig en slem overraskelse, da der var lækager, som de ikke havde opdaget. Så igen - AFLÆS din vandmåler med jævne mellemrum. Det kan hurtigt blive dyrt at lade være.

23.07.20: Stophanerenovering i Toftevej og Vognsvadvej er nu afsluttet. Dog skal der omlægges ca. 110 m forsyningsledning i Vognsvadvej fra nr. 20 til nr. 26.

22.06.20: Modtaget nye vandanalyser. Vandkvaliteten er fin, se mere under fanen "Vandkvalitet->Vandanalyser".

18.06.20: Stophanerenovering i Toftevej er nu opstartet.

18.06.20: Forsyningsledning i Vibevej er nu retableret efter afsluttet kloakrenovering. Vandforsyningen til Vibevej er nu oppe på normal status.

17.06.20: Nyt analyseudstyr på vandværket idriftsat. 

16.06.20: Stophanerenoveringen i Dr. Friesvej er nu afsluttet, og vi fortsætter i Toftevej.

15.06.20: Opdatering af beredskabsplan for Børkop Vandværk, se mere under fanen Beredskabsplan.

10.06.20: Vandværket har dags dato afholdt årets generalforsamling med ca. 3 månders forsinkelse pga. Covid19-situatioenen. Samtlige punkter på dagsordenen blev enstemmigt vedtaget.

09.06.20: Hjemmesiden er nu opdateret med årsrapport 2019, budget år 2020 samt de sidste 3 års bestyrelsesberetninger således, at forbrugere, som ikke deltager i generalforsamlingerne, kan opdateres på deres vandværks aktiviteter, se mere under fanen "Vandværket".

05.06.20: Ventiludskiftning i krydset Søndergade / Jernbanegade udført. Gravearbejdet medførte en del trafikgener på dette meget trafikale knudepunkt midt i byen. Arbejdet var en af stor betydning for senere stophanerenovering i området.

14.05.20: Stort ledningsbrud i Peder Breths Parken som skyltes en graveskade i forbindelse med kloakarbejde. Ledningsbrudet berørte vandforsyning området nord for jernbanen. Vandforsyningen var efter ca. 40 minutter normal bortset fra fuglekvarteret. Her var der vand igen efter ca. 1,5 time. Der kan være forstyrelser i forsyningen i Lærkevej i form af luft i vandet og kortvarigt rødbrunt vand. Misfarvningen skyltes smuds i husstandsinstallationer og fra vandværkets ledningsnet. Det er ufarligt at drikke vandet.

14.05.20: På bestyrelsesmøde er det besluttet et forsøge at gennemføre generalforsamlingen d. 10.06.20, mere om dette senere.

14.05.20: Børkop Vandværk ønsker at udtræde af dele af Vandsektorloven, nærmere bestemt den økonomiske regulering samt skattepligten. Dette skal der arbejdes med i efteråret. Arbejdsopgaven er kompleks og på den kommende generalforsamling vil der blive orienteret om opgaven.

14.04.20: Ny udstykning ved den gamle sportsplads ved Elbækvej er nu forsynet med vandinstallation.

10.05.20: Stophanerenovering i Dr. Friesvej er opstartet.

22.04.20: Ny forsyningsledning i Mølleengen fra nr. 115 og frem til nr. 119. 2 nye tilslutninger.

15.04.20: Opstart på ny udstykning Pinjehaven ved Pjedstedvej med 48 nye udlejningsboliger.

30.03.20: Der er nye vandanalyser. Vandets hårdhed er faldet fra 18,2 til 15,9 odH, se mere under fanen Vandkvalitet->Vandanalyser.

26.03.20: Der er nu indført vandstik på byggegrund ved Pjedstedvej, hvor der skal bygges 48 nye udlejningsboliger.

24.03.20: Der er udskiftet 3 stk. hovedventiler i krydset Industrivej / Tømmervej.

20.03.20: Generalforsamlingen er aflyst pga. den alvorlige situation landet befinder sig i. Der vil blive indkaldt til ny generalforsamling, når situationen tillader dette.

14.02.20: Der afholdes ordinær generalforsamling d. 25.03.2020 på Børkop Vandmølle. Tidspunktet er 19.30.

14.01.20: Endnu en kraftig opfordring - LÆS din vandmåler af regelmæssigt. I forbindelse med årsaflæsningen var der igen 15 forbrugere, som fik sig en ordentlig overraskelse. Det største vandspild, som skyldtes en lækage, beløber sig til 25.000 kr. inkl. spildevandsafgift. SÅ ENDNU EN GANG - TJEK REGELMÆSSIGT DIN VANDMÅLER.

18.12.19: Ventiludskiftning i krydset Overgaden / Svendsgade. Dette er en nødvendig operation med henblik på kommende stophanerenovering i år 2020.

17.12.19: Godkendte takster og driftsbidrag for år 2020 kan nu ses på hjemmesiden under Fanen Takster.

16.12.19: Der er modtaget svar på vandanalyser taget på Englystskolen. Vandet er af rigtig god kvalitet, se mere under Fanen Vandkvalitet -> Vandanalyser.

10.12.19: Der er udskiftet hovedventiler langs Elbækvej til Elbækparken og Syrenvej.

28.11.19: Renovering af hovedventiler i Elbækvej opstartet.
               Stophanerenovering Signesvej er afsluttet.

07.11.19: Går du med tanker om privat blødgøring, så læs lige denne artikel først!

06.11.2019: Renovering af stophaner, anboringsbøjler m.m. i Signesvej 3-7 opstartes.

04-11-2019: Opstart af filterrenovering på vandværket. Rørinstallationen i bunden af filteret skal ombygges med flere lufthuller således, at filterskyllene bliver optimeret.

20-10-2019: Den nye boring er ikke brugbar. Den kan kun give 5-6 mvand pr. time. Dette er for lidt vand til en indvindingsboring.
Vi skal nu starte forfra længere sydvest for ovennævnte boring. Dette arbejde udføres i fællesskab med de 3 andre vandværker i det tidligere BBGM Vandsamarbejde.

16-10-2019: Nyt kildefelt ved Skærup - prøvepumpning opstartes. Det bliver spændende at se kapaciteten i det nye kildefelt. 

24-09-2019: Modtaget vandanalyser fra taphane- og ledningsnetprøver på adressen Enggade 8. Samtlige parametre opfylder gældende krav til drikkevand, se under fanen "Vandkvalitet->Vandanalyser". 

27-09-2019: Natten mellem fredag og lørdag lukkes der vandet til en stor del af byen. Berørte forbrugere vil få tilsendt en SMS-besked om lukketid. Årsagen er udskiftning af centrale defekte hovedventiler, som skal udskiftes. Det forventes, at alle har vand igen senest kl. 06.00 lørdag morgen.

26-06-2019: BBGM Vandsamarbejdet omkring en egentlig sammenlægning er stoppet med øjeblikkelig virkning. Dog fortsætter samarbejdet om ny råvandsforsyning fra Horstedvej, Skærup og frem til Børkop Skovvej, hvor der anlægges en ny fordelerstation til råvandsforsyning til Børkop Vandværk og til det nye BGM Vandsamarbejde, se pressemeddelelse her!

27-11-2018: Vejle Spildevand og Børkop Vandværk har indgået en aftale om køb af vandværkets årsaflæsning måleraflæsninger. Vandværkets forbrugere skal således ikke selv indberette måleraflæsning ved årsskiftet.

16-09-2018: I forbindelse med pesticidfund i boringer til Gårslev og Mørkholt vandværker er der i samarbejde med Vejle Kommune truffet beslutning om et tættere samarbejde mellem Brejning, Børkop, Gårslev og Mørkholt vandværker. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder hen mod en egentlig sammenlæggelse af vandværkerne. Mere om dette senere.

01-07-2018: Børkop Vandværk har indført nyt kontrolsystem for vandmålere i drift, se under "Priser/Vandspild>Kontrol af vandmålere".

23-04-2018: Børkop Vandværk har efter forhandling med Vejle Kommune indført nyt kontrolprogram for vandanalyser. Samtidig er der indgået aftale med Eurofins om prøvetagning, se under Vandkvalitet > Kontrolprogram 2018-2022. 

06-03-2018: HUSK - vandværkets generalforsamling afholdes på Børkop Vandværk onsdag d. 21.03.2018 kl. 19.30. Af hensyn til et lettere traktement er tilmelding nødvendig. Brug venligst tlf. 75 866 588.

22-12-2017: Vandværket har fået foretaget vandanalyser for Legionella og den sidste nye pesticid 1,2,4-triazol. Begge prøver var negative. 

14-12-2017: Se pressemeddelelse vedr. måleraflæsning her

VIGTIGT! Her kan du finde forklaring på brev fra Vejle Spildevand angående måleraflæsning:
Vejle Spildevand har med virkning fra 01.01.2017 opsagt aftale om køb af målerdata m.m. med vandværkerne i Vejle Kommune. 
Børkop Vandværk ønsker ikke at indgå en ny og væsentlig dårligere aftale, mere om dette her.

Børkop Vandværk har fået analyseret vandværkets 5 produktionsboringer for Chloridazon og 2 nedbrydningsprodukter af stoffet, og alle prøver er negative. I forbindelse med fund af førnævnte pesticider flere steder i landet valgte vandværket at få analyseret samtlige produktionsboringer for at garantere levering af rent drikkevand til vandværkets forbrugere. Det skal lige nævnes, at disse pesticider efter den megen mediedebat nu er kommet på listen over de mange pesticider, som der lovmæssigt skal analyseres for. Her kan du se analyseresultaterne

Vores Hjem A/S udfører en ny udstykning Borggårdsvej 11-101 med 45 udlejningsejendomme klar til indflytning medio 2018.

Vejle Kommune og Eurodan Huse udfører en ny udstykning Skovhaven i området mellem Lilholdtvej og Søndergade med indkørsel fra Børkop Skovvej. Udstykningen indeholder 49 grunde nær byens centrum. Grundene forventes udbudt til salg sidst på året.

Der er indgået aftale med Skærup Vandværk om udførelse af en fælles nødforsyningsledning mellem vandværkerne således, at forbrugerne i Skærup kan forsynes med godt og rigeligt drikkevand, hvis behovet måtte opstå. Ledningsarbejdet forventes opstartet ultimo 2017.

Børkop Vandværk havde d. 15.05.17 besøg af energiminister Lars Christian Lilleholdt. Ministeren havde ønsket at se et forbrugerejet vandværk, og valget faldt på Børkop Vandværk.
Direktøren og landsformanden fra Danske Vandværker samt energiministeren mødtes med formanden, næstformanden samt driftslederen fra Børkop Vandværk for rundvisning på vandværket samt en lille drøftelse af vilkårene for drift af de private vandværker i Danmark.

Nødforsyningsledning fra Børkop Vandværk til Andkær Vandværk er nu sat i drift således, at Børkop Vandværk kan forsyne forbrugerne i Andkær Vandværks forsyningsområde i en evt. nødsituation.

Vejle Kommune har fundet ekstra penge til asfaltering af veje i bl.a. Børkop by.
Dette betyder, at vandværket har valgt at fremrykke udskiftninger af stophaner i veje, som skal asfalteres i 2017.
Følgende veje skal have udskiftet stophaner: Damsbo, Lien, Sct. Jørgens Parken, Roarsvej, Baldersvej, Falkevej, Høgevej, Mejsevej, Solsortevej og Vibevej.
Arbejdet opstartes i uge 5 og udføres i ovennævnte rækkefølge.

Vejle Spildevand har med virkning fra 01.01.2017 opsagt aftale om køb af målerdata m.m. med vandværkerne i Vejle Kommune. 
Børkop Vandværk ønsker ikke at indgå en ny og væsentlig dårligere aftale, mere om dette her.

Taksterne på den faste afgift samt m3-prisen stiger fra 01.01.2017, se under faneblad Priser/vandspild -> "Takster og driftsbidrag"

Børkop Vandværk er underlagt Vandsektorlov 2, som omfatter vandværker der sælger mellem 200.000 m3 og 800.000 m3 vand om året. Dette medfører, at vandværket har modtaget en "Økonomisk ramme for år 2017-2020" som er den indtægtsramme, vandværket maksimalt må have. Hvad dette medfører kan du læse om i Økonomisk ramme og i bilag A.