Sidste nyt

22.06.23: Nedlæggelse af brandstandere er midlertidig stoppet fra brandmyndighederne - mangler overblik over økonomien. Der er dags dato fjernet 20 stk. af i alt 39 stk. Venter på grønt lys til fortsættelse.

20.06.23: Opstilling af midlertidig udpumpningsanlæg på vandværksgrunden. Skal bruges i ombygningsfasen af nyt udpumpningsanlæg. Forventet igangsættelse ultimo august.

14.06.23: Vandanalyser fra Enggade 8 - alle parametre er fine.

06.06.23: Ekstraordinær generalforsamling pga. ønske om revisorskift i forbindelse med omstrukturering i den daglige drift. Fremmøde - 1 forbruger.

31.05.23: Modtaget udvidet pesticidanalyse med ca. 300 forskellige stoffer fra boring 2 i kildeplads Tudsmosen. Der er ikke fundet noget.

30.05.23: Kontrolaflæsning af forbrugernes vandmålere - fandt 6 lækager / brud, som forbrugerne ikke havde opdaget. Forbrugerne er kontaktet og sat ind i situationen.

19.04.23: Ny vandforsyning til kommende industrigrunde for enden af Industrivej opstartet.

15.04.23: Renovering af stophaner i Dagmarsvej 1-21 er nu afsluttet.

13.04.23: Olieforurening omkring nødforsyningsbrønden til Gårslev. Lastbil væltet og forurenede et stort område med olie. Brandvæsen og beredskabet i Vejle Kommune fik hurtigt fjernet det forurenede jord således, at der ingen fare er for vandforsyningen.

12.04.23: Nedlukning af vandværket pga. ombygning i eltavlen.

11.04.23: Aftale med Vejle Brandvæsen om sløjfning af 38 gamle brandstandere. Der er herefter 4 brandstander i vores område.

29.03.23: Afholdt generalforsamling. Igen i år var der stort set ingen opbakning. Generalforsamlingen forløb planmæssigt.

21.03.23: Årsrapport 2022, budget 2023 samt bestyrelsens beretning er nu oplagt under fanen "Vandværket".

16.03.23: Aftale med Vejle Brandvæsen om nedlægning af 37 gamle brandstandere. I fremtiden er der kun 4 stk. funktionsdygtige brandstander tilgængelig for brandvæsenet. At få udfaset de gamle brandstandere betyder meget, da de efterhånden udgjorde en forurensingsfare for vandkvaliteteten.

15.03.23: Brøndsted Fælled 101 er nu tilsluttet vandværket.

24.02.23: Opstart af ny 800 meter lang forsyningsledning fra Hørrevej og frem til Brøndsted Fælled 101. 

20.02.23: 1. etape af ombygning af vandværket er nu afsluttet, og 2. etape er så småt gået i gang. Dette vedrører produktionsanlægget i de eksisterende bygninger på Børkop Skovvej 130.

15.02.23: Ny udstykning ved Rørbækvej med 10 nye grunde er afsluttet.

04.01.23: Der er foretaget årsaflæsninger af din vandmåler, og igen er der lækager, som kunne have været opdaget, hvis man gør sig den ulejlighed at kontrolaflæse sin vandmåler regelsmæssigt. Gør det til en vane at aflæse din måler hver 14. dag.

01.01.23: Nyt 5-årigt kontrolprogram for vandanylser er igangsat. Samtidig er der skiftet analyseselskab. Fremadrettet er det Agrolab, som foretager vandværkets lovpligtige vandanalyser.

15.11.22: Godkendelse af takster og driftbidrag år 2023 fra Vejle Kommune, se mere under fanen "Priser/Vandspild.

10.11.22: Rørarbejdet i ny udstykning Majsmarken er nu afsluttet.

09.11.22: Modtaget nyt godkendt analysekontrolprogram for år 2023-2027, se mere på hjemmesiden under fanen "Vandanalyser"

01.11.22: Påbegyndt rørarbejde i ny udstykning Majsmarken ved Pjedstedvej til i alt 17 nye parcelgrunde.

28.10.22: Motionering af samtlige 365 stk. hovedventiler er afsluttet. En opgave som udføres hvert 3. år.

27.10.22: Kontrolaflæsning af forbrugernes vandmålere. 5 stk. lækager efter måler opdaget. Husk nu at kontrolaflæse din vandmåler jævnligt.

20.10.22: Nedbrydning af gammelt slambehandlingsanlæg.

19.10.22: udskiftning af hovedventil i Syrenvej.

15.10.22: Udskiftning af hovedventiler i Svendsgade og Toftevej.

29.09.22: Modtaget svar på vandanalyser - alle parametre er fine. Se mere under fanen Vandkvalitet->Vandanalyser.

27.09.22: Nyt slambehandlingsanlæg taget i drift, og indkøring påbegyndt.

26.09.22: Omlægning af skyllevandsrør til ny skyllevandstank afsluttet, og eksisterende slamanlæg er taget ud af drift.

05.09.22: Motionering og afprøvning af hovedventiler påbegyndt.

06.08.22: Renovering af stophaner og ventiler i Ågade er nu afsluttet.

30.06.22: Udskiftning af ventiler i krydset Ågade og Møllegade. Herefter udskiftes stophaner i Ågade.

15.06.22: Børkop Vandværk er efter 4 år stoppet med at levere vand til Gårslev og Mørkholt. Trekantens Vandforsyning leverer fra dags dato vand til disse områder fra vandværket i Brejning via ny forsyningsledning langs med Ryttergrøftvejen (motortrafikvejen).

14.06.22: Kontrolaflæsning af vandmålere placeret ude ved forbrugerne. Igen fandt vi lækager ved 3 forbrugere - 2 med toiletter som løb og 1 med en skjult lækage. Vi kan kun endnu en gang opfordre forbrugerne til at kontrolaflæse deres vandmåler regelmæssigt således, at man ikke får en stor regning for vandtab, hvis uheldet er ude.

12.06.22: Indberetning af selvangivelse til Skat. Dette var den sidste indberetning, da vandværket fra år 2022 er fritaget for betaling af skat. 

10.06.22: Årlig indberetning til Performancebenchmarking.

31.05.22: Graveskade på forsyningsledning i Sct. Jørgens Parken. Entreprenør gravede en 90mm forsyningsledning over i vejen ved nr. 10.

17.06.22: Møde med grundvandsafdeling i Vejle Kommune omhandlende etablering af en ny kildeplads. 

16.05.22: Der har været et par afbrydelser af vandforsyningen i fuglekvarteret, som skyldtes graveskader på forsyningsledningerne ifm. kloakarbejdet.

11.05.22: Ombygningen af vandværket har nu nået en milepæl, da der i dag har været afholdt rejsegilde med pølsevogn til håndværkerne og repræsentanter fra bestyrelsen.

29.04.22: Modtaget svar på vandanalyser. Samtlige parametre er fine, se mere under Fanen "Vandkvalitet->Vandanalyser".

26.04.22: Midlertidig omlægning af forsyningsledninger i fuglekvarteret ifm. kloakseparering påbegyndt. Dette giver en del gener for forbrugerne i dette område, men er nødvendigt for, at kloakarbejdet kan fortsætte.

19.04.22: Ombygningen på vandværksgrunden forløber planmæssigt. ny værksteds- og lagerbygning er næsten færdig og 75% af rørarbejdet i jorden er udført. Genopbygning af eksisterende bygning til fremtidig filtersal er påbegyndt.

01.04.22: Fremmødet til den årlige generalforsamling var igen i år lavt. Der var kun 5 forbrugere mødt op foruden bestyrelsen, personale og folkevalgt revisor. Bestyrelsen blev genvalgt.

25.03.22: Udstykningen er Vestergade er nu afsluttet.

21.03.22: Arbejdet med ny udstykning i Vestergade 26 er nu opstartet. Der bygges 26 boliger i to etager.

21.03.22: Årsrapport 2021 og budget 2022 er nu tilgængeligt på hjemmesiden under fanen "Vandværk->Regnskab".

17.03.22: Efter gensidig forståelse er samarbejdet med Trekantens Vandværk om en fælles ny kildeplads vest for Skærup by afbrudt. Trekantens Vandværk køber Børkop Vandværk ud og overtager alle aktiver i området.
Børkop Vandværk fortsætter arbejdet med at finde en ny kildeplads i samarbejde med Vejle Kommunes grundvandsafdeling.

16.03.22: Børkop Vandværk indkalder til ordinær generalforsamling onsdag d. 30.03.2022 på Børkop Vandmølle, se dagsorden på forsiden under "Sidste nyt".

03.03.22: Stophanerenoveringen i Søndergade 83-113 er nu afsluttet, og der fortsættes i Børndsted by.

06.01.22: Om- og udbygning af vandværksbygninger på Børkop Skovvej 130 er nu opstartet.

06.01.22: Stophanerenovering i Søndergade 83-113 er opstartet.

06.01.22: Der er nu udsendt årsopgørelser og nye acontoopkrævninger til betaling senest d. 01.03.2022.

21.12.21: Vejle kommune har godkendt vandværkets takser og priser for år 2022. Priserne fastholdes ift. år 2021.

10.12.21: Der er indgået aftale med hovedentreprenør om om- og nybygning af produktionsanlægget. Arbejdet opstartes i uge 5.

30.11.21: Vi har nu fået tilbud på ombygningen af eksisterende bygninger på vandværksgrunden Børkop Skovvej 130. Forventet opstart primo januar 2022.

Der skal opføres ny bygning mellem eksisterende lagerbygning og Børkop Skovvej samt store ombygninger i den eksisterende bygning, som i dag indeholde lager til elfittings samt værksted. Denne bygning skal fremover bruges til ny filtersal beregnet til behandling af nyt råvand fra den fælles nye kildeplads, som Børkop Vandværk er fælles med det nye Trekantens Vandforsyning.

08.11.21: Stophanerenovering i Søndergade 15-113 opstartes i uge 45.

14.10.21: Renovering af stophaner og stikledninger i og omkring Rands By er nu afsluttet, og vi fortsætter med de sidste 6 stk. i Peder Breths Vej, som ikke blev udskiftet i første omgang grundet faststøbning i fjernvarmekanaler. Fjernvarmeinstallationen er nu omlagt således, at vi kan fortage de sidste udskiftninger.

14.10.21: Vi har nu kontrolaflæst forbrugernes vandmålere og har konstateret 3 lækager efter måler. Forbrugerne bliver nu kontaktet af vandværket.

20.09.21: Der er foretaget vandanalyser i Borggårdsvej 10. Samtlige parametre opfylder gældende krav til vandanalyser. Vandets hårdhed er 16,3. Læs mere under fanen Vandkvalitet->Vandanalyser.

27.08.21: 2. etappe af stophaneudskiftning i Elbækvej er nu afsluttet, og vi fortsætter nu i Rands.

17.08.21: Kontrolaflæsning af forbrugernes vandmålere. Denne gang fandt vi kun en, som havde en lækage. Der var løbet ca. 100 m3 vand ud, svarende til en ekstra udgift til forbrugeren på ca. 5.500 kr. Så endnu en gang HUSK at aflæse din vandmåler regelmæsigt.

12.08.21: Opstart af ny kommunal udstykning med 17 nye byggegrunde. Grundene forventes salgsklare i starten af år 2022.

30.07.21: 1. Etape af stophanerenovering i Elbækvej er nu afsluttet, og 2. etape opstartes i midten af uge 33.

08.07.21: Stophanerenovering i Dagmarsvej er nu afsluttet, og vi er påbegyndt renoveringen i Elbækvej.

01.06.21: Børkop Vandværk har indgået en aftale med EWII om køb af certificeret grøn strøm fra vedvarende energikilder. EWII sikrer, at elforbruget produceres og leveres fra vedvarende energikilder, som vandkraft, vindmøller, solceller og biomasse. Aftalen gælder foreløbig i 2 år. 

30.05.21: Stophanerenoveringen i Dagmarsvej 2-40 er nu opstartet. Det er kun de lige numre, som skal have udskiftet stophanen.

20.05.21: Vandværket har modtaget svar på drikkevandsanalyser udtaget på adressen Damhusvej 103. Alle parametre er fine og opfylder gældende lovkrav. Hårdheden er 17,9 hårdhedsgrader.

19.05.21: Vandværket afholdte den årlige generalforsamling på Børkop Vandmølle. Antal deltagere inkl. bestyrelsen, ansatte, dirigent og folkevalgt revisor = 13 personer. Det er utroligt, at der ikke er større interesse for noget så vigtigt som drikkevand. Men det er umuligt at tiltrække folk til generalforsamlingerne år efter år. Kom, og bliv opdateret på drikkevandssituationen og giv din menig tilkende. 

19.05.21: Renoveringen af stophaner og anboringsbøjler i Jernbanegade er nu afsluttet efter en større omlægning af vandstik til Jernbanegade 3 og Ny Boder 31. Renoveringsarbejdet flytter nu til Søndergade 18 og 22, som opstartes i uge 21.

11.05.21: Kontrolaflæsning af forbrugernes vandmålere. Igen er der mange, som ikke regelmæsigt kontrollerer vandmålen. Dette kan medføre store ekstraregninger fra vandværket og ikke mindst fra Vejle Spildevand. Så husk det nu - tjek jeres vandmåler.

26.04.21: Stophanerenoveringen i Industrivej 20A-103 er nu afsluttet, og vi fortsætter i Jernbanegade 3-10. Opstart d. 28.04.2021.

08.04.21: Bestyrelsen har nu fastlagt nyt tidspunkt for afholdelse af vandværkets årlige generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes osdag d. 19.05.2021 kl. 19.00 på Børkop Vandmølle, hvis gældende krav fra Styrelsen for patientsikkerhed kan overholdes. Se annonce i Trekantens Folkeblad d. 05.05.21 og her på hjemmesiden.

23.03.21: Generalforsamlingen d. 31.03.2021 er aflyst pga. Covid19-restriktioner. Generalforsamlingen vil blive afholdt så snart myndighederne tillader dette.

23.03.21: Modtaget ny vandanalyse fra afgang vandværk. Denne prøve indeholder ingen spor af stoffet TFA, så drikkevandet er stadig af meget fin kvalitet uden uønskede miljøfremmede stoffer. Se mere under fanen Vandkvalitet->Vandanalyser->Afgang vandværk.

16.03.21: Årsrapport 2020 og budget 2021 er nu tilgængelig her på hjemmesiden, se Vandværket->Regnskab.

16.03.21: Indkaldelse til ordinær generalforsamling er lagt på forsiden og er med i Trekantens Folkeblad d. 17.03.21. Generalforsamlingen bliver kun afholdt, hvis gældende Covid19-restriktioner kan overholdes. Se i Trekantens Folkeblad d. 24.03.2021.

12.03.21: Kontrolaflæsning af vandmålere - 4 forbrugere med unormalt vandforbrug er kontaktet af vandværkets personale.

10.03.21: Der er foretaget vandprøver fra Skolebakken 1 og fra afgang vandværk. Alle parametre er overholdt, se mere under Vandkvalitet->Vandanalyser.

26.02.21: Modtaget svar på vandprøver. Der er mikroskopiske spor efter TFA i 3 af vandværkets 5 boringer - 0,07 til 0,14 mikrogram. Fund af stoffet i drikkevand er helt nyt, og myndighederne har endnu ikke fastsat en grænseværdi for stoffet. I Tyskland anser myndighederne, at indhold i drikkevand over 10 mikrogram kan have en fundhedsfare for mennesker. Børkop Vandværk har underrettet Vejle Kommunes grundvandsafdeling, som har set på sagen og sendt den videre til Styrelsen for patientsikkerhed. Vandværket har endnu ikke modtaget svar fra myndighederne. Man afventer fastsættelse af grænseværdi for stoffet. Dette udføres af Miljøstyrelsen.

11.02.21: Hørt i radioavisen om et nyt uønsket stof fundet i vandprøver. Der blev straks bestil vandanalyse af dette stof Trifluoreddikesyre (TFA). Vi afventer svar på prøverne.

10.02.21: Ny udstykning i Tømmervej er nu fædig, og der er tilsluttet 27 nye lejeboliger.

22.01.21: Opstart af stophanerenovering Industrivej 24-105.

18.01.21: Opstart af 27 tilslutninger ved Tømmervej 12 samt udskiftning af hovedventil på hjørnet af Elbækvej / Tømmervej.

11.01.21: Modtaget svar fra Skattestyrelsen om, at Børkop Vandværk udtræder af skattepligten d. 01.01.2022.

08.01.21: Vi har nu aflæst jeres vandmålere og kan igen konstatere, at der er flere som har haft store vandforbrug fra defekte toiletter og lækager efter måler. Dette kunne have været opdaget ved regelmæssige aflæsninger af jeres vandmålere. Så igen må vi opfordre jer til at holde øje med jeres vandforbrug. Det kan hurtigt blive en dyr fornøjelse at lade være. Vi har lige været på besøg ved en forbruger, som havde et forbrug på 499 m3. De vidste ikke, hvad de havde brugt vandet til, men tilbage står de nu med en regning på 27.500 kr. da vandet er løbet i kloakken.  

23.12.20: Den årlige aflæsning af vandmålere fortages d. 04.01.2021. Aflæsningen foregår ved, at vi kører rundt i forsyningsområdet.

17.12.20: Tilkobling af ny forsyningsledning i Vognsvadvej 20-26. 

16.12.20: Planlægningsmøde omhandlende ombygning af vandværket i forbindelse med ny råvandsforsyning.

05.12.20: Ansøgning om fritagelse af skattepligt sendt til Skattestyrelsen.

03.12.20: Modtaget Vejle Kommunes godkendelse af nye takster for år 2021. Der er ingen stigninger i år 2021.

30.11.20: Omlægning af forsyningsledning langs Vognsvadvej 20-26 er nu opstartet.

27.11.20: Stophanerenovering i Overbyparken 1-5 & 2-30 er nu afsluttet.

23.11.20: Oplægning af nye vandanalyser, se under fanen "Vandkvalitet->Vandanalyser.

20.11.20: Børkop Vandværk er nu ude af den økonomiske regulering pr. 01.01.2022, se meddelsen her.

19.11.20: Opstart af stophanerenovering i Overbyparken 1-3 & 2-30.

18.11.20: Montering af 3-vejs ventil i Overgaden.

18.11.20: Udtaget vandprøver fra afgang vandværk samt i Enggade 8.

13.11.20: Kontrolaflæsning af forbrugernes vandmålere. 5 stk. med lækager, som forbrugerne ikke havde opdaget. SÅ igen: HUSK at aflæse din vandmåler regelmæssigt. Dette kan medvirke til at undgå store regninger. 1 m3 vand koster alt inkl. 55 kr.

09.11.20: Indsendelse af ansøgning om udtrædelse af den økonomiske regulering samt skattepligteen.

26.10.20: 2. ekstraordinær generalforsamling om udtræden af den økonomiske regulereing og skattepligt afholdt med 8 stemmeberettigede andelshavere samt 5 stk. fuldmagter. Samtlige stemmer var for udtræden af den økonomiske regulering samt skattepligten.

Vandværket fremsender nu ansøgning til Forsyningssekretariatet med den krævede dokumentation om udtræden af den økonomiske regulering.

16.10.20: Vandværket har modtaget afgørelse om vandværkets økonomiske rammer for år 2021 og 2022 med tilhørende bilag A.

16.10.20: Stophanerenoveringen i Overgaden 1-37 er nu afsluttet.

06.10.20: Indkaldelse til 2. ekstraordinær generalforsamling lagt på forsiden af hjemmesiden.

05.10.20: 1. ekstraordinær generalforsamling om udtræden af den økonomiske regulereing og skattepligt afholdt med 29 stemmeberettigede andelshavere. 28 stemte for pkt. 3 i dagsorden og 1 undlod at stemme. Der skal således afholdes en 2. ekstraordinær generalforsamling inden, vandværket kan søge om at udtræde af den økonomiske regulering og skattepligten. 

18.09.20: Opstart af stophanerenovering i Overgaden 1-37.

16.09.20: Omdeling af det skriftligt materiale er afsluttet. Samtlige forbrugere med tinglyst adkomst i forsyningsområdet har fået leveret en A4-kuvert i postkassen.

15.09.20: Påbegyndt omdeling af skriftligt materiale, som skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling.

15.09.20: Indkaldelse til 1. ekstraordinær generalforsamling om udtræden af dele af vandsektorloven, se indkaldelsen på forsiden.

12.09.20: Brud på fittings i målerbrønd til Overbyparken 8A-28B. Ny målerbrønd monteret.

08.09.20: Der er foretaget vandprøver i Borggårdsparken 40 - samtlige parametre er fine og overholder gældende lovivning, se under fanen Vandanalyser.

15.08.20: Stort ledningsbrud i Amaliegade ud for nr. 46. 122m ny forsyningsledning anlagt i fortov.

27.07.20: Kontrolaflæsning af vandmålerene ude ved forbrugerne viste igen, at ikke alle aflæser deres vandmåler med jævne mellemrum. 4 forbrugere fik sig en slem overraskelse, da der var lækager, som de ikke havde opdaget. Så igen - AFLÆS din vandmåler med jævne mellemrum. Det kan hurtigt blive dyrt at lade være.

23.07.20: Stophanerenovering i Toftevej og Vognsvadvej er nu afsluttet. Dog skal der omlægges ca. 110 m forsyningsledning i Vognsvadvej fra nr. 20 til nr. 26.

22.06.20: Modtaget nye vandanalyser. Vandkvaliteten er fin, se mere under fanen "Vandkvalitet->Vandanalyser".

18.06.20: Stophanerenovering i Toftevej er nu opstartet.

18.06.20: Forsyningsledning i Vibevej er nu retableret efter afsluttet kloakrenovering. Vandforsyningen til Vibevej er nu oppe på normal status.

17.06.20: Nyt analyseudstyr på vandværket idriftsat. 

16.06.20: Stophanerenoveringen i Dr. Friesvej er nu afsluttet, og vi fortsætter i Toftevej.

15.06.20: Opdatering af beredskabsplan for Børkop Vandværk, se mere under fanen Beredskabsplan.

10.06.20: Vandværket har dags dato afholdt årets generalforsamling med ca. 3 månders forsinkelse pga. Covid19-situatioenen. Samtlige punkter på dagsordenen blev enstemmigt vedtaget.

09.06.20: Hjemmesiden er nu opdateret med årsrapport 2019, budget år 2020 samt de sidste 3 års bestyrelsesberetninger således, at forbrugere, som ikke deltager i generalforsamlingerne, kan opdateres på deres vandværks aktiviteter, se mere under fanen "Vandværket".

05.06.20: Ventiludskiftning i krydset Søndergade / Jernbanegade udført. Gravearbejdet medførte en del trafikgener på dette meget trafikale knudepunkt midt i byen. Arbejdet var en af stor betydning for senere stophanerenovering i området.

14.05.20: Stort ledningsbrud i Peder Breths Parken som skyltes en graveskade i forbindelse med kloakarbejde. Ledningsbrudet berørte vandforsyning området nord for jernbanen. Vandforsyningen var efter ca. 40 minutter normal bortset fra fuglekvarteret. Her var der vand igen efter ca. 1,5 time. Der kan være forstyrelser i forsyningen i Lærkevej i form af luft i vandet og kortvarigt rødbrunt vand. Misfarvningen skyltes smuds i husstandsinstallationer og fra vandværkets ledningsnet. Det er ufarligt at drikke vandet.

14.05.20: På bestyrelsesmøde er det besluttet et forsøge at gennemføre generalforsamlingen d. 10.06.20, mere om dette senere.

14.05.20: Børkop Vandværk ønsker at udtræde af dele af Vandsektorloven, nærmere bestemt den økonomiske regulering samt skattepligten. Dette skal der arbejdes med i efteråret. Arbejdsopgaven er kompleks og på den kommende generalforsamling vil der blive orienteret om opgaven.

14.04.20: Ny udstykning ved den gamle sportsplads ved Elbækvej er nu forsynet med vandinstallation.

10.05.20: Stophanerenovering i Dr. Friesvej er opstartet.

22.04.20: Ny forsyningsledning i Mølleengen fra nr. 115 og frem til nr. 119. 2 nye tilslutninger.

15.04.20: Opstart på ny udstykning Pinjehaven ved Pjedstedvej med 48 nye udlejningsboliger.

30.03.20: Der er nye vandanalyser. Vandets hårdhed er faldet fra 18,2 til 15,9 odH, se mere under fanen Vandkvalitet->Vandanalyser.

26.03.20: Der er nu indført vandstik på byggegrund ved Pjedstedvej, hvor der skal bygges 48 nye udlejningsboliger.

24.03.20: Der er udskiftet 3 stk. hovedventiler i krydset Industrivej / Tømmervej.

20.03.20: Generalforsamlingen er aflyst pga. den alvorlige situation landet befinder sig i. Der vil blive indkaldt til ny generalforsamling, når situationen tillader dette.

14.02.20: Der afholdes ordinær generalforsamling d. 25.03.2020 på Børkop Vandmølle. Tidspunktet er 19.30.

14.01.20: Endnu en kraftig opfordring - LÆS din vandmåler af regelmæssigt. I forbindelse med årsaflæsningen var der igen 15 forbrugere, som fik sig en ordentlig overraskelse. Det største vandspild, som skyldtes en lækage, beløber sig til 25.000 kr. inkl. spildevandsafgift. SÅ ENDNU EN GANG - TJEK REGELMÆSSIGT DIN VANDMÅLER.

18.12.19: Ventiludskiftning i krydset Overgaden / Svendsgade. Dette er en nødvendig operation med henblik på kommende stophanerenovering i år 2020.

17.12.19: Godkendte takster og driftsbidrag for år 2020 kan nu ses på hjemmesiden under Fanen Takster.

16.12.19: Der er modtaget svar på vandanalyser taget på Englystskolen. Vandet er af rigtig god kvalitet, se mere under Fanen Vandkvalitet -> Vandanalyser.

10.12.19: Der er udskiftet hovedventiler langs Elbækvej til Elbækparken og Syrenvej.

28.11.19: Renovering af hovedventiler i Elbækvej opstartet.
               Stophanerenovering Signesvej er afsluttet.

07.11.19: Går du med tanker om privat blødgøring, så læs lige denne artikel først!

06.11.2019: Renovering af stophaner, anboringsbøjler m.m. i Signesvej 3-7 opstartes.

04-11-2019: Opstart af filterrenovering på vandværket. Rørinstallationen i bunden af filteret skal ombygges med flere lufthuller således, at filterskyllene bliver optimeret.

20-10-2019: Den nye boring er ikke brugbar. Den kan kun give 5-6 mvand pr. time. Dette er for lidt vand til en indvindingsboring.
Vi skal nu starte forfra længere sydvest for ovennævnte boring. Dette arbejde udføres i fællesskab med de 3 andre vandværker i det tidligere BBGM Vandsamarbejde.

16-10-2019: Nyt kildefelt ved Skærup - prøvepumpning opstartes. Det bliver spændende at se kapaciteten i det nye kildefelt. 

24-09-2019: Modtaget vandanalyser fra taphane- og ledningsnetprøver på adressen Enggade 8. Samtlige parametre opfylder gældende krav til drikkevand, se under fanen "Vandkvalitet->Vandanalyser". 

27-09-2019: Natten mellem fredag og lørdag lukkes der vandet til en stor del af byen. Berørte forbrugere vil få tilsendt en SMS-besked om lukketid. Årsagen er udskiftning af centrale defekte hovedventiler, som skal udskiftes. Det forventes, at alle har vand igen senest kl. 06.00 lørdag morgen.

26-06-2019: BBGM Vandsamarbejdet omkring en egentlig sammenlægning er stoppet med øjeblikkelig virkning. Dog fortsætter samarbejdet om ny råvandsforsyning fra Horstedvej, Skærup og frem til Børkop Skovvej, hvor der anlægges en ny fordelerstation til råvandsforsyning til Børkop Vandværk og til det nye BGM Vandsamarbejde, se pressemeddelelse her!

27-11-2018: Vejle Spildevand og Børkop Vandværk har indgået en aftale om køb af vandværkets årsaflæsning måleraflæsninger. Vandværkets forbrugere skal således ikke selv indberette måleraflæsning ved årsskiftet.

16-09-2018: I forbindelse med pesticidfund i boringer til Gårslev og Mørkholt vandværker er der i samarbejde med Vejle Kommune truffet beslutning om et tættere samarbejde mellem Brejning, Børkop, Gårslev og Mørkholt vandværker. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder hen mod en egentlig sammenlæggelse af vandværkerne. Mere om dette senere.

01-07-2018: Børkop Vandværk har indført nyt kontrolsystem for vandmålere i drift, se under "Priser/Vandspild>Kontrol af vandmålere".

23-04-2018: Børkop Vandværk har efter forhandling med Vejle Kommune indført nyt kontrolprogram for vandanalyser. Samtidig er der indgået aftale med Eurofins om prøvetagning, se under Vandkvalitet > Kontrolprogram 2018-2022. 

06-03-2018: HUSK - vandværkets generalforsamling afholdes på Børkop Vandværk onsdag d. 21.03.2018 kl. 19.30. Af hensyn til et lettere traktement er tilmelding nødvendig. Brug venligst tlf. 75 866 588.

22-12-2017: Vandværket har fået foretaget vandanalyser for Legionella og den sidste nye pesticid 1,2,4-triazol. Begge prøver var negative. 

14-12-2017: Se pressemeddelelse vedr. måleraflæsning her

VIGTIGT! Her kan du finde forklaring på brev fra Vejle Spildevand angående måleraflæsning:
Vejle Spildevand har med virkning fra 01.01.2017 opsagt aftale om køb af målerdata m.m. med vandværkerne i Vejle Kommune. 
Børkop Vandværk ønsker ikke at indgå en ny og væsentlig dårligere aftale, mere om dette her.

Børkop Vandværk har fået analyseret vandværkets 5 produktionsboringer for Chloridazon og 2 nedbrydningsprodukter af stoffet, og alle prøver er negative. I forbindelse med fund af førnævnte pesticider flere steder i landet valgte vandværket at få analyseret samtlige produktionsboringer for at garantere levering af rent drikkevand til vandværkets forbrugere. Det skal lige nævnes, at disse pesticider efter den megen mediedebat nu er kommet på listen over de mange pesticider, som der lovmæssigt skal analyseres for. Her kan du se analyseresultaterne

Vores Hjem A/S udfører en ny udstykning Borggårdsvej 11-101 med 45 udlejningsejendomme klar til indflytning medio 2018.

Vejle Kommune og Eurodan Huse udfører en ny udstykning Skovhaven i området mellem Lilholdtvej og Søndergade med indkørsel fra Børkop Skovvej. Udstykningen indeholder 49 grunde nær byens centrum. Grundene forventes udbudt til salg sidst på året.

Der er indgået aftale med Skærup Vandværk om udførelse af en fælles nødforsyningsledning mellem vandværkerne således, at forbrugerne i Skærup kan forsynes med godt og rigeligt drikkevand, hvis behovet måtte opstå. Ledningsarbejdet forventes opstartet ultimo 2017.

Børkop Vandværk havde d. 15.05.17 besøg af energiminister Lars Christian Lilleholdt. Ministeren havde ønsket at se et forbrugerejet vandværk, og valget faldt på Børkop Vandværk.
Direktøren og landsformanden fra Danske Vandværker samt energiministeren mødtes med formanden, næstformanden samt driftslederen fra Børkop Vandværk for rundvisning på vandværket samt en lille drøftelse af vilkårene for drift af de private vandværker i Danmark.

Nødforsyningsledning fra Børkop Vandværk til Andkær Vandværk er nu sat i drift således, at Børkop Vandværk kan forsyne forbrugerne i Andkær Vandværks forsyningsområde i en evt. nødsituation.

Vejle Kommune har fundet ekstra penge til asfaltering af veje i bl.a. Børkop by.
Dette betyder, at vandværket har valgt at fremrykke udskiftninger af stophaner i veje, som skal asfalteres i 2017.
Følgende veje skal have udskiftet stophaner: Damsbo, Lien, Sct. Jørgens Parken, Roarsvej, Baldersvej, Falkevej, Høgevej, Mejsevej, Solsortevej og Vibevej.
Arbejdet opstartes i uge 5 og udføres i ovennævnte rækkefølge.

Vejle Spildevand har med virkning fra 01.01.2017 opsagt aftale om køb af målerdata m.m. med vandværkerne i Vejle Kommune. 
Børkop Vandværk ønsker ikke at indgå en ny og væsentlig dårligere aftale, mere om dette her.

Taksterne på den faste afgift samt m3-prisen stiger fra 01.01.2017, se under faneblad Priser/vandspild -> "Takster og driftsbidrag"

Børkop Vandværk er underlagt Vandsektorlov 2, som omfatter vandværker der sælger mellem 200.000 m3 og 800.000 m3 vand om året. Dette medfører, at vandværket har modtaget en "Økonomisk ramme for år 2017-2020" som er den indtægtsramme, vandværket maksimalt må have. Hvad dette medfører kan du læse om i Økonomisk ramme og i bilag A.